പൊടിരഹിത വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

3

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒക്ടോബർ ആദ്യം തന്നെ പൊടിരഹിത വർക്ക്ഷോപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വിതരണം ചെയ്ത് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ -20-2020